СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
0890110494

  • Начало
  • Общи условия на игрите във Facebook

Общи условия на игрите във Facebook

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие на игри във фейсбук, спонсорирани в страницата на Adventure Catcher.
1.2. Организатор и изпълнител на Игрите е: "Рубико" ООД, ЕИК: 205699385.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта.
1.5. Игрите са на български език и се организират и провеждат само за територията на Република България.
1.6. Игрите ще се провеждат на Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage или в страниците на други партньори, като ще бъдат публикувани в пост с въпрос, загадка, игрословица, анкета или друг вид игра към потребителите. Печелившите ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage или в страниците на съответните партньори в коментар под поста с играта или в отделна публикация.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. В Игрите могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com .
2.2. В Игрите нямат право да участват служителите на дружеството-Организатор, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Игрите.
2.3. Игрите започват в момента на публикуването им на Facebook страницата и завършват в часа и деня, обявени заедно с условията на Играта при публикуването.
2.4. Участие в Игрите е възможно при спазване на Правилата. С участието си, в която и да е от игрите, участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.

3. НАГРАДА
3.1. При участие в Игра, един или повече от участниците ще спечелят като награда обявения продукт при публикуването на играта.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
4.1. Играта се провежда на Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage или в страниците на други партньори.
4.2. Изискванията във всяка игра са най-често да се хареса страницата, да се сподели и хареса играта, да се напише коментар с отговор на зададен въпрос в поста. 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ
5.1. Победителите от Игрите ще бъдат обявени чрез публикация или отговор на коментара на спечелилия потребител. Обявяването ще се извършва чрез изписване на името и фамилията, които участниците са посочили в своя Facebook профил, в публикация на Facebook страницата.
5.2. Изборът на спечелилите ще се извършва на случаен принцип измежду всички участници в конкретната Игра, изпълнили конкретното условие в срока на провеждането и, ръчно или с помощта на софтуер.

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на печелившите, съгласно т. 5.1. от Официалните правила, всеки печеливш трябва да изпрати потвърждение за получаване на Наградата под формата на лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage .
6.2. Всяка награда, ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до адреса, който е предоставен, спрямо посочената от печелившия информация от точка 6.1 в срок от 20 работни дни от датата на получаване на данните за доставка на спечелилият участник.
6.3. При получаване на всяка награда участникът следва да представи документ за самоличност.
6.4. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:
А) ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 6.1. от Официалните правила;
Б) ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата си до изтичане на определения в т. 6.1. срок.

7. ОТГОВОРНОСТ
7.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage, невъзможност за регистриране за участие в Игрите, както и за всякакви други технически проблеми в тази връзка. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
7.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно участие за някои желаещи да участват в Игрите, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Игрите. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
7.3. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне или на недоставяне на спечелена награда/награди, дължащо се по вина на куриерската фирма, по която е изпратена наградата/наградите.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
8.1. С участието си в Игра във Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage, участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Игрите. Участниците дават изричното си съгласие Организаторът/Изпълнителят да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Игрите и се съгласяват, че в случай на получаване на Награда техните лични данни (респ. трите имена и профилна снимка във Facebook) могат да станат публични и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Организатора/Изпълнителя.
8.2. Включвайки се в Игра, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда – три имена и телефон за връзка и адрес за доставка, необходими за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях.
8.3. С включването си в Игра, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage с цел посочване на лицето като спечелило и информиране на трети лица относно броя на спечелените награди.
8.4.Всеки участник може по всяко време да оттегли своето съгласие с писмено изявление под формата на съобщение до страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage, което прави недопустимо последващо обработване на личните данни на участника от страна на Организатора.
8.5. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
9.1. Организаторът има право да прекрати всяка публикувана игра по всяко време, като обяви това на Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage.

10. ДРУГИ
10.1. При регистриране на непълни и/или неверни данни Организаторът има право да откаже регистрацията на потребител и/или да не му предостави Награда.
10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/AdventureCatcherPage.
10.3. Игрите не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. С участието си участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.
Сравнение на продукти